Restaurering av sjöar

Slutrapporten från UPI innehåller färgkodade kartor över gyttje- och klarvattendjup i sjöarna som mättes 2011. Grafiken är från Skatasund.

Huvudsyftet med föreningen har från första början varit att restaurera sjöarna från eutrofiering genom att rensa upp vattenväxtlighet och förbättra vattenkvaliteten. För detta verkställdes 2013–2014 ett projekt med namnet UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden. Som ett resultat av detta projekt genomfördes följande år ISSP: Iskmosundens syresättningsprojekt, då tre syrepumpar installerades. 

Föreningen utredda också möjligheterna att förbättra avloppsnätet runt sjöarna och samverkat med skogsintressenter för att minska utsläpp från skogsdikning.

Se bilder från olika skeden av våra projekt.

Våren 2021 beviljade NTM-centralen i Södra Österbotten föreningen stöd för planering av restaureringsåtgärder av Iskmosundens sjöar. Finansieringen ingår i programmet för effektiverat vattenskydd. I planeringsdelen gjordes en inventering av åkergroda (Rana arvalis) och granskning av olika restaureringsåtgärder. Åkergroda är en av arterna som listas i EU:s habitatdirektiv, bilaga IV vilka anses vara viktiga och vilka kräver strängt skydd. Dessutom är det förbjudet att förstöra och försämra djurarternas fortplantnings- och rastplatser. Därför är det viktigt att kartera åkergrodans förekomst på förhand innan åtgärder. Karteringen gjordes vid månadsskiftet april-maj 2021 kvällstid/nattetid då åkergrodorna leker och är aktiva. Resultat om åkergrodainventeringen kan du läsa i rapporten.

I andra delen slåttar man vattenväxtlighet i Iskmo sund och Skatasund för att motverka igenväxning. Muddring konstaterades vara för grov och dyr åtgärd och inga lämpliga deponeringsplatser för muddermassor hittades. Slåtter genomförs i augusti-september 2022-2024 så att fåglarnas häckning eller åkergrodornas förökning inte förstörs. Mellanrapport 2022 hittas här.