Restaurering av sjöar

Slutrapporten från UPI innehåller färgkodade kartor över gyttje- och klarvattendjup i sjöarna som mättes 2011. Grafiken är från Skatasund.

Huvudsyftet med föreningen har från första början varit att restaurera sjöarna från eutrofiering genom att rensa upp vattenväxtlighet och förbättra vattenkvaliteten. För detta verkställdes 2013–2014 ett projekt med namnet UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden. Som ett resultat av detta projekt genomfördes följande år ISSP: Iskmosundens syresättningsprojekt, då tre syrepumpar installerades. 

Föreningen har också utrett möjligheterna att förbättra avloppsnätet runt sjöarna och samverkat med skogsintressenter för att minska utsläpp från skogsdikning.

I projektet Iskmo-Jungsund vandringsled skede 2 rensades gäddnate i Iskmo sund och Skatasund för att förhindra igenväxning och underlätta paddling.

Se bilder från olika skeden av våra projekt.

Våren 2021 beviljade NTM-centralen i Södra Österbotten föreningen stöd för planering av restaureringsåtgärder av Iskmosundens sjöar. Finansieringen ingår i programmet för effektiverat vattenskydd. I planeringen ingår planering av muddring och inventering av åkergroda (Rana arvalis). Restaureringsprojektets andra del, som innefattar själva åtgärder, inleds senare då planer har blivit klara. Åkergroda är en av arterna som listas i EU:s habitatdirektiv, bilaga IV vilka anses vara viktiga och vilka kräver strängt skydd. Dessutom är det förbjudet att förstöra och försämra djurarternas fortplantnings- och rastplatser. Därför är det viktigt att kartera åkergrodans förekomst på förhand innan själva muddringsåtgärder. Karteringen gjordes vid månadsskiftet april-maj 2021 kvällstid/nattetid då åkergrodorna leker och är aktiva. Resultat om åkergrodainventeringen kan du läsa i rapporten.

Ytterligare fortsätter föreningen att kämpa mot igenväxning genom att riva gäddnate i Iskmo sund och Skatasund sommartid. I fjol skaffade föreningen en båt och mera sävjärn så att gäddnatetalko kan också utföras i Skatasund.