Om Iskmosunden

Iskmokarta

Iskmosunden är det gemensamma namnet på en räcka på fyra sjöar som gränsar till Iskmo och Jungsund byar i Korsholm. Söderifrån räknat (från bron) är sjöarna Iskmo sund, Vekasund, Strömssund och Skatasund. (Grafik: O-M Kärnä) Iskmo och Jungsund byar hör nära samman och det finns många föreningar som arbetar i båda byarna. Iskmo-Jungsund BK är en livaktig fotbollsklubb. 

Föreningen Iskmosunden rf grundades i september 2012. Initiativet till föreningen togs av några fast boende och sommarboende som kände oro över att man kunnat märka en ökad eutrofiering, eller övergödning, i sjöarna. Här ett bildgalleri från förberedande möte och det stiftande mötet.

Föreningen har varit mycket aktiv. Det första projektet som inleddes 2013 gällde Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden (UPI). Där gjordes en naturekonomisk utredning som grund för kommande åtgärder. Följande projekt, som direkt utgick från förslag i utredningen, var Iskmosundens syresättningsprojekt (ISSP) då tre syrepumpar anskaffades för att förbättra syrehalten och därmed motverka eutrofieringen. Det fick en fortsättning genom ett specialstöd från NTM-centralen under två år för att upprätthålla driften av syrepumpar. Mätningarna har visat att pumparna har gett goda resultat.

Vi har också parallellt arbetat med att förbättra livskvaliteten i byarna och ge möjlighet åt intresserade från andra orter att uppleva de fina naturvärden som finns runt Iskmosunden. Först genomfördes Förundersökning för Iskmoleden som sedan utmynnade i projektet Iskmo-Jungsund vandringsled skede 1. Hösten 2017 inleddes projektets andra skede.

Under 2016–2017 deltog vi i temaprojektet Friskinwest, ett Leaderprojekt under Aktion Österbotten med syfte att restaurera Iskmo skidspår. Föreningen har numera ansvaret för att upprätthålla det anrika elljusspåret och drar också upp spår längs sjöarna i den mån vintervädret tillåter.

Du får aktuell information om verksamheten genom att gå med i vår Facebook-grupp! För vandringsleden finns en Facebooksida.

Läs om Iskmo och Korsholm på Wikipedia! Här ser du en Google-karta över området.

Klicka Styrelsen för att se vilka som hör till styrelsen. Via länken Medlemsblankett kan du ansluta dig som medlem. Du kan prenumerera på medlemsbrev som sänds ut några gånger per år.

Suomeksi