Bakgrund – taustatietoja

Nu har skede 2 inletts! Läs mera här.

Projektet Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1, anhängiggjordes 10.7.2015 och godkändes av NTM-centralen 1.2.2016. Det avslutades 31.7.2016. Projektet stöds av Aktion Österbotten/Leader. Det andra skedet anhängiggjordes 25.9.2017 och vid Aktion Österbottens styrelsesammanträde 19.10 förordades projektet. Det ska ännu laglighetsgranskas av NTM-centralen. Läs mera här!

Projektbudgeten för det första skedet var 15 600 €. Av denna summa erlades hälften med medel från EU, statsstöd och kommunalt bidrag, och större delen av den övriga summan via talkoinsatser. En liten del lades också in som pengar av föreningen. Det andra skedet har budgeten 23 900 €.

Utbetalning från NTM-centralen för det första skedet erhölls i efterskott på senhösten 2016. Finansieringen kunde ordnas tack vare ett betydande antal företag som ställt upp som sponsorer. Sponsormedlen används nu som förskott för skede 2 och även för att verkställa åtgärder som inte ryms inom det officiella projektet.

En tavla med sponsorplaketter har gjorts intill vandringsledens startpunkt vid Jungsunds sportplan. Vi tackar våra sponsorer!

Läs mera om projektet här.


3logon