Restaureringsplaner – Kunnostussuunnitelmia

NTM-centralen i Södra Österbotten har beviljat vår förening stöd för planering av restaureringsåtgärder av Iskmosundens sjöar. Finansieringen ingår i programmet för effektiverat vattenskydd. I planeringen ingår planering av muddring och inventering av åkergroda (Rana arvalis). Restaureringsprojektets andra del, som innefattar själva åtgärder, inleds senare då planer har blivit klara. Åkergroda är en av arterna som listas i EU:s habitatdirektiv, bilaga IV vilka anses vara viktiga och vilka kräver strängt skydd. Dessutom är det förbjudet att förstöra och försämra djurarternas fortplantnings- och rastplatser. Därför är det viktigt att kartera åkergrodans förekomst på förhand innan själva muddringsåtgärder. Karteringen görs vid månadsskifte april-maj kvällstid/nattetid då åkergrodorna leker och är aktiva.

Ytterligare fortsätter föreningen att kämpa mot igenväxning genom att riva gäddnate i Iskmo sund och Skatasund sommartid. I fjol skaffade föreningen en båt och mera sävjärn så att gäddnatetalko kan också utföras i Skatasund.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt yhdistykselle avustusta Iskmosundenin järvien kunnostussuunnitelmiin. Rahoitus on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Suunnitelmiin kuuluu ruoppaussuunnitelman laadinta ja viitasammakon (Rana arvalis) kartoitus. Kunnostuksen toinen vaihe, joka kattaa itse toimenpiteet, käynnistetään kun suunnitelmat saadaan valmiiksi. Viitasammakko on yksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeista, jotka ovat yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja ja jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisäksi eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Siksi viitasammakon esiintymisen kartoitus on tärkeää tehdä ennen varsinaisia ruoppaustoimenpiteitä. Kartoitus tehdään huhti-toukokuun vaihteessa ilta/yöaikaan jolloin sammakoiden kutuaika on meneillään ja ne ovat aktiivisimmillaan.

Lisäksi yhdistys jatkaa ponnisteluja umpeenkasvun estämiseksi kitkemällä uistinvitaa Iskmo sundista ja Skatasundista kesäaikaan. Viime vuonna yhdistys hankki veneen ja lisää kaislarautoja, jotta uistinvitatalkoita voidaan järjestää myös Skatasundissa.