Sorlande ljud i vårkvällen? Pulputusta kevätillassa?

Har du möjligen hört sorlande ljud längs sjöstränder under vårkvällar? Om ja, så har du antagligen hört åkergrodans spelläte som är kännetecknande för dem. Vi planerar muddringar som en del av restaurering av sjöar och en förundersökning gjordes för att kartera åkergrodans förekomst i Iskmosundens sjöar. Åkergrodan är ett direktivart och det är  förbjudet att förstöra och försämra dess fortplantnings- och rastplatser. Därför är det viktigt att kartera förekomsten av åkergrodan innan själva muddringsplaner.

Åkergrodainventeringen gjordes av essnature vid månadsskiftet april-maj, direkt efter islossningen. Det påträffadest rikligt med åkergrodor i Iskmosundens sjöar men även områden där inga åkergrodor fanns hittades. Rikliga åkergrodaförekomsten hindrar inte planering av muddringar utan visar riktlinjer hur muddringar skall göras. Vi minskar muddringsområden och koncentrerar muddringar i öppet vatten där åkergrodor inte finner sig. Hela rapporten om åkergrodainventeringen kan läsas på våra webbsidor. Vi fortsätter planera muddringar vars mål är att förhindra igenväxning, förbättra cirkulations- och syreförhållanden samt öka vattendjup och levnandsmöjligheter för fiskar. Åkergrodainventeringen stöds av NTM-centralen som beviljade bedrag från effektiverat vattenvård-programmet.

Oletko mahdollisesti kuullut pulputtavaa ääntelyä kevätiltaisin järvien rannoilla? Jos olet, olet tällöin todennäköisesti kuullut viitasammakon soidinääniä, mikä on viitasammakoille hyvin ominainen. Suunnittelemme ruoppauksia osana järvien kunnostuksia ja ruoppauksia varten tehdyssä esiselvityksessä selvitettiin viitasammakon esiintymistä Iskmosundin järvissä. Viitasammakko on direktiivilaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty, minkä takia viitasammakkoselvityksen tekeminen ennen varsinaista ruoppaussuunnitelmaa on tärkeää.

Selvitys teetettiin essnature-yrityksellä ja se tehtiin jäiden lähdön jälkeen huhti-toukokuun vaihteessa. Iskmosundin järvien alueella tavattiin runsaasti viitasammakoita, mutta myös alueita, jossa viitasammakot eivät viihdy. Runsaat viitasammakkohavainnot eivät estä ruoppaussuunnitelmien tekoa, vaan osoittavat vain suunnitelmien suunnan. Pienennämme ruoppausalueita ja keskitämme ruoppaukset avovesialueille, missä viitasammakot eivät oleile. Viitasammakkorkartoituksen raportin voi lukea nettisivuiltamme (ruotsiksi). Jatkamme ruoppausten suunnittelua, joiden tarkoituksena on hidastaa umpeenkasvua, parantaa virtaus- ja happioloja sekä lisätä vesisyvyyttä sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ja kalojen elinoloduhteiden parantamiseksi. Viitasammakkoselvityksen tekemiseen saimme Ey-keskukselta tukea vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.