Styrgruppens protokoll 2 och bilagor

Den 31 oktober höll styrgruppen sitt andra möte, och tog bland annat del av projektchefens preliminära rapporter från undersökningarna 2013 och arbetsplan för 2014. En rapport förelåg i slutlig form: Curt Nymans undersökning av bottenfaunan. Den preliminära rapporten föreligger nu efter några justeringar på finska. Arbetsplanen har något justerats på styrgruppens anmodan.

Både protokollet de nämnda bilagorna finns som pdf på styrgruppens protokollsida.