David Smedman leder planering av Iskmoleden

På styrelsens sammanträde 15.1 beslöts om vilka som ska förverkliga förundersökningsprojektet för Iskmoleden. Styrelsen utsåg David Smedman till projektledare och tillsammans med Peter Back kommer han att utföra det mesta av undersökningsarbetet och ordna med talkoarbete. Dessutom kommer Mattias Kanckos, Essnature, att anlitas som expert i någon mån. Behandlingen av ärendet leddes till följd av jäv av vice ordförande Thomas Läs mer…

Nytt projekt godkänt: planering av vandringsled

Föreningen Iskmosunden har fått ett Leaderstöd av Aktion Österbotten för att under 2014 planera en vandringsled, kallad Iskmoleden. Den totala budgeten är 13 000 euro, av vilken den offentliga finansieringen uppgår till 9 100 euro. Den kommunala andelen är 1 820 euro och EU+statens andel 7 280 euro. Föreningen ska själv lägga in 2 800 Läs mer…

Ny projektansökan har inlämnats

Styrelsen har beslutat utnyttja en möjlighet att söka om pengar för ett förundersökningsprojekt för en vandringsled, Iskmoleden. Ansökan har gjorts upp i snabb ordning och inlämnades till Leader-kontoret i Vasa den 31 oktober. Projektet räknas som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt och syftar till att senare söka pengar för att förverkliga vandringsleden. Den ansökta summan är 13 Läs mer…