Välbesökt slutseminarium

Den 27 augusti hölls slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, UPI. Seminariet var välbesökt. Ett femtiotal personer hade mött upp i Alskathemmet för att lyssna till projektchefens presentation av sin slutrapport, höra Karl-Erik Storbergs kommentar och delta i diskussionerna. De flesta var bybor eller fritidsboende i byn, men också några andra intresserade hade infunnit sig för att lära av projektet för andra liknande projekt.

Olli-Matti Kärnä presenterar slutrapporten, assisterad av Bengt Leander som skötte tolkningen.

De åtgärder som kan och bör vidtas först är att se till att den yttre belastningen på vattendragen minskar. Starka krav på att kommunen skulle ta in området runt sunden i sin plan för avloppshantering uttrycktes. Skogsdikning borde undvikas. För att förbättra vattenkvaliteten föreslogs att anläggningar för syresättning vintertid av Iskmo sund och Skatasund skaffas. Förslag om muddring i begränsad omfattning och höjning av vattennivån i Iskmo sund mottogs också positivt, även om det krävs många utredningar innan sådana kan verkställas. En förutsättning är att den yttre belastningen fås under kontroll.

En del av den talrika åhörarskaran. Längst till vänster Hans Rönnholm, som sköter projektärendena vid Södra Österbottens NTM-central, och Karl-Erik Storberg.

En del av den talrika åhörarskaran. Längst till vänster Hans Rönnholm, som sköter projektärendena vid Södra Österbottens NTM-central.

Styrgruppens ordförande Ola Österbacka ledde diskussionen.

Styrgruppens ordförande Ola Österbacka ledde diskussionen.

Det här var projektchef Olli-Matti Kärnäs sista offentliga uppdrag inom ramen för UPI, och han avtackades med en Iskmosunden-tröja av Föreningen Iskmosundens ordförande Peter Back. Både för honom själv och föreningen har projektet varit mycket givande. Nu ska styrelsen arbeta vidare med sikte på att lämna in ansökan om EU-finansiering av ett flerårigt åtgärdsprojekt, så snart det är möjligt att göra det.

Olli-Matti får sin tröja av Peter Back.

Olli-Matti får sin tröja av Peter Back.